ฟังก์ชั่นธุรกิจ

การตลาด

นำเข้าส่งออก

บัญชี

การตรวจสอบผ่านแสง

การติดตรา

การติดกระดุม

การเก็บงาน

การตรวจสอบขนาดไซส์

ทรัพยากรมนุษย์

ควบคุมคลังสินค้า

การปั่นด้าย

การตรวจสอบผ้าแผ่น

การพ้ง

การตรวจสอบพ้ง

ควบคุมคุณภาพ

การบริหาร

ทำตัวอย่าง

การทอ

เกี่ยวซ่อย

การซัก

รีดผ้า

Delivery package 2

การแพ็ค